Ομιλώ - Λογοθεραπεία | Επιστημονικός Υπεύθυνος : Αναστάσιος Μεν. Γεωργίου - Λογοθεραπευτής | Γλωσσικές Διαταραχές | Διαταραχές Ομιλίας | Μαθησιακές Δυσκολίες | Πραξιτέλους 41, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα | Τηλ: 2721 400185 - 6937 178625
Πλαίσιο Λειτουργίας του oμιλώ


Στο ομιλώ εξυπηρετούμε άτομα και οικογένειες με ποικίλο γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Η παροχή των υπηρεσιών Λογοθεραπείας του κέντρου μας βασίζεται στην εφαρμογή των πιο σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων (Evidence Based Practice) συνυπολογίζοντας πάντα με σεβασμό τις προτιμήσεις και αξίες των ατόμων που απευθύνονται σε μας. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει δημιουργήσει ένα σύστημα ταξινόμησης της υγείας, γνωστό ως ‘Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας (ICF)’ (WHO, 2001). Ο σκοπός αυτού του συστήματος ταξινόμησης είναι η παροχή μίας κοινής γλώσσας για την περιγραφή της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας. Το σύστημα ICF χρησιμεύει και στην περιγραφή του εύρους του ρόλου του Λογοθεραπευτή (πρόληψη, αξιολόγηση, αποκατάσταση, εκπαίδευση και επιστημονική μελέτη της επικοινωνίας και της κατάποσης). Το μοντέλο αποτελείται από δύο συνιστώσες:


(1) Συνθήκες Υγείας (Λειτουργικότητα – Αναπηρία)
  • Σωματικές Δομές & Λειτουργίες: Στον τομέα αυτόν γίνεται περιγραφή της ανατομίας και της φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος. Σχετικά παραδείγματα παθολογικών καταστάσεων στη Λογοθεραπεία περιλαμβάνουν κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, παράλυση φωνητικών χορδών, εγκεφαλική παράλυση, κ.α. 
  • Δραστηριότητα & Συμμετοχή: Η δραστηριότητα αναφέρεται στην εκτέλεση ενός έργου. Συμμετοχή είναι η ενεργητική παρουσία σε μια κατάσταση ζωής. Στον τομέα αυτόν γίνεται περιγραφή της λειτουργικότητας του ατόμου (π.χ. κίνηση, επικοινωνία, αυτοεξυπηρέτηση, κ.α.). Σχετικά παραδείγματα παθολογικών καταστάσεων στη Λογοθεραπεία περιλαμβάνουν δυσκολίες στην κατάποση με ασφάλεια, δυσκολίες στην ενεργή συμμετοχή στην τάξη, δυσκολίες που αφορούν στην κατανόηση μιας ιατρικής συνταγής, κ.α. 

(2) Συμβάλλοντες Παράγοντες (Περιβαλλοντικοί & Προσωπικοί)
  • Περιβαλλοντικοί Παράγοντες: Παράγοντες που υπάγονται στον έλεγχο του ατόμου (π.χ. οικογένεια, εργασία, νόμοι, πολιτισμικές πεποιθήσεις του φιλικού/οικογενειακού περιβάλλοντος). Σχετικό παραδείγμα που προβάλλει τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή αποτελεί η δυσκολία της οικογένειας να παράσχει ασφαλή σίτιση και ενυδάτωση στο άτομο που παρουσιάζει δυσφαγία (δηλ. δυσκολία στην σίτιση ή/και την κατάποση). 
  • Προσωπικοί παράγοντες: Παράγοντες όπως η εθνικότητα, το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο οι οποίοι δεν αποτελούν μέρος της κατάστασης της υγείας του ατόμου, αλλά το επηρεάζουν σε επίπεδο λειτουργικότητας. Σχετικό παράδειγμα αναφορικά με τη Λογοθεραπεία αποτελεί το πολιτισμικό υπόβαθρο ενός ατόμου που επηρεάζει το χειρισμό, εκ μέρους του, μιας διαταραχής επικοινωνίας που παρουσιάζει. 

Στην αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας, σίτισης και κατάποσης, η επιστήμη της Λογοθεραπείας συνυπολογίζει και τις δύο παραπάνω παραμέτρους (δηλ. Συνθήκες Υγείας – Συμβάλλοντες Παράγοντες). Αναφορικά με τις συνθήκες υγείας, η λειτουργικότητα του ατόμου μπορεί να εκφραστεί ως ένα φάσμα με δύο εκ διαμέτρου αντίθετα άκρα (1ο άκρο: απόλυτη λειτουργικότητα – 2ο άκρο: απόλυτη μη λειτουργικότητα). Οι περιβαλλοντικοί και οι προσωπικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθώς και με τις συνθήκες υγείας, και μπορεί να λειτουργήσουν είτε διευκολύνοντας είτε παρακωλύοντας τη λειτουργικότητα. Οι Λογοθεραπευτές μπορούν να επηρεάσουν τους συμβάλλοντες παράγοντες μέσω της υποστήριξης και εκπαίδευσης σε τοπικό, πολιτειακό και εθνικό επίπεδο. Οι Λογοθεραπευτές εργάζονται για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ατόμων με προβλήματα επικοινωνίας, σίτισης και κατάποσης ελαχιστοποιώντας:

α) τις επιβαρύνσεις που θέτουν οι δομικοί/λειτουργικοί περιορισμοί του σώματος
β) τον περιορισμό σε δραστηριότητες και συμμετοχή
γ) τα εμπόδια που δημιουργούνται από τους συμβάλλοντες παράγοντες


Το ομιλώ λειτουργεί εφαρμόζοντας το μοντέλο ICF του ΠΟΥ και στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης των δυσκολιών/διαταραχών επικοινωνίας, σίτισης και κατάποσης, συνεργάζεται με επιστήμονες διάφορων ειδικοτήτων καθώς και με φορείς της Εκπαίδευσης και της Υγείας.